Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Vladimír Tarča Obsluha interaktívnej tabule 12 43
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
PaedDr. Viera Bejdová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 61
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Mgr. Darina Daňová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 87
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Slavka Fufaľová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 91
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 17
RNDr. Peter Jacečko Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 1 64
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre školský vzdelávací program 15
RNDr. Janka Jacečková Obsluha interaktívnej tabule 12 87
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Fyzika elementárnych častíc k premennej hviezde 16
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Nadežda Machejová Myšienkové mapy vo výučbe 15 64
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 0
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre školský vzdelávací program 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 1
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
PhDr. Mária Miškocová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 104
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Jarmila Mrázová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 65
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Ochrana života a zdravia 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Mária Niskáčová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 64
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 5
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 0
Obsluha interaktívnej tabule 0
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 0
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 0


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria