Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Vladimír Tarča Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 29
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
PaedDr. Viera Bejdová Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 61
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Darina Daňová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 90
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Slavka Fufaľová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 59
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
RNDr. Peter Jacečko Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 1 64
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre školský vzdelávací program 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
RNDr. Janka Jacečková Cabri Geometria - základný kurz 21 67
Fyzika elementárnych častíc k premennej hviezde 16
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Mgr. Nadežda Machejová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 64
Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre školský vzdelávací program 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 0
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Myšienkové mapy vo výučbe 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Obsluha interaktívnej tabule 0
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 1
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 0
PhDr. Mária Miškocová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 104
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Jarmila Mrázová Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 65
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Mária Niskáčová Obsluha interaktívnej tabule 0 64
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 5
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 0


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria