Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Výsledky prijímacích skúšok 2018 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2017 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Prijímačky - kritériá

Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce

 

 

Kritériá

 

pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia

pre školský rok 2018/2019

 

       Na základe §62-68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, zákona 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07. 03. 2018 a po vyjadrení Rady školy pri Gymnáziu v Medzilaborciach dňa 09. 03. 2018 určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného študijného odboru 7902J pre školský rok 2018/2019:

 

I. Všeobecné údaje

 

 

1. Na základe VZN PSK č. 62/2017 schválené 16.10.2017 uznesením č. 596/2017 a súhlasu Odboru školstva Úradu PSK riaditeľ školy môže prijať na štúdium do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2018/2019 do jednej triedy 20 žiakov.

2. Termíny prijímacej skúšky: I. termín - 14. 05. 2018 a II. termín - 17.05.2018

3. Profilovými predmetmi slovenský jazyk a literatúra a matematika.

4. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov z Testovania 9 - 2018,  výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže, bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku z matematiky.

 

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní

 

1. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za:

- Testovanie 9 - 2018  zo slovenského  jazyka a literatúry a matematiky,

- prospech na ZŠ,

- umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach,

- prijímaciu skúšku zo slovenského  jazyka a literatúry a z matematiky.

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 600 bodov.

 

a) Počet získaných bodov do poradia za Testovanie 9 - 2018  sa rovná percentu úspešnosti v jednotlivých predmetoch.

Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2018  je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku, spolu 200 bodov.

 

b) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia z povinne klasifikovaných predmetov v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ takto: študijný priemer 1,00 sa hodnotí počtom bodov 50. Za každú dvojku sa odpočítajú 2 body, za každú trojku 3 body a za každú štvorku 10 bodov. Žiak môže získať za každý ročník max. 50 bodov, spolu max. 100 bodov.

 

c) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

  obvodné kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 20, 15 alebo 10 bodov,

  krajské kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 50, 40 alebo 30 bodov,

  celoslovenské a vyššie kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 100, 90 alebo 80 bodov.

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za túto oblasť získať, je 100 bodov.

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie na gymnázium do 20.04.2018.

 

d) Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 100 bodov.

 

e) Prijímacia skúška z matematiky – maximálne 100 bodov.

 

2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa aspoň 30 bodov. V tom prípade žiak splní kritériá na prijatie na štúdium, ak úspešne vykoná prijímacie skúšky z obidvoch predmetov, podrobí sa testovaniu v obidvoch predmetoch v Testovaní 9 - 2018  s priemernou úspešnosťou najmenej 30% a zároveň získa najmenej 30 bodov za prospech na ZŠ podľa bodu II. 1. b).

 

3. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:

 

a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 20. 4. 2018),

b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 - 2018 ,

c) priemerný prospech na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka,

d) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2018 I. časť z matematiky,

e) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2018 I. časť zo slovenského jazyka.

 

4. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30. 04. 2018.

 

 

III. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky

 

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.

 

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

 

Najneskôr 17. 05. 2018 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané poštou.

Výsledky budú zverejnené pri vstupe do gymnázia a na webovom sídle školy, www.gymlab.edupage.org , v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľa školy podať v stanovenom termíne odvolanie. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám  rozhodnúť.

 

 

V. Zápis na štúdium

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v stanovenom termíne v riaditeľni školy na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

 

Upozornenie: Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

 

V Medzilaborciach 12. 03. 2018                                                       

                                                                                                               PhDr. Vladimír Tarča

      riaditeľ školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria