Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Výsledky prijímacích skúšok 2018 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2017 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Správa o VVČ za šk. rok 2016/17S p r á v a

 

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

 

            Gymnázium v Medzilaborciach v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017.

 

 

​1. a) 

1. Gymnázium Medzilaborce

2. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce  

3. telefón: 057 73 21002, 057 74 81120, fax: 057 7481120

4. e-mail: info@gymlab.sk, www.gymlab.edupage.org

5. Zriaďovateľ školy:

 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, podľa § 21 až 23 Zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem na základe § 22 ods. 3 Zákona NR SR č. 29/1984 Zb. O sústave základných a stredných škôl v znení zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

 Základným poslaním a predmetom činnosti školy je poskytovanie všeobecného vzdelania a prípravy na štúdium na vysokých školách.

 

Základné poslanie školy sa realizuje:

 • formou 4 – ročného denného štúdia na základe zriaďovacej listiny z 1. júla 2002 podľa učebného plánu gymnázia č. 3597/1990
 • od 01. septembra 2016 sa štúdium v 1., 2., 3. a 4. ročníku realizovalo v súlade so Školským vzdelávacím programom v odbore 7902 J Gymnázium

 

6. Vedenie gymnázia: PhDr. Vladimír Tarča – riaditeľ školy

                                             

 

7. Rada školy: 

PaedDr. Viera Bejdová – predsedníčka, pedagogický zamestnanec

          Ing. SlavkaFufaľová – členka, pedagogický zamestnanec

          Ľubica Lučková – členka, nepedagogický zamestnanec

          Beáta Savčaková – člen, študent

          Mgr.Elena Holienčiková – členka, rodič

          Mgr. Slavomír Štec – člen, rodič

          Ing. Vladislav Višňovský – člen, rodič

          Ing. Adrián Kaliňák – člen, zástupca zriaďovateľa

          Ing. Michal Druga – člen, zástupca zriaďovateľa

Ing. Ľuboš Martinák – člen, zástupca zriaďovateľa

Alexander Černega – člen, zástupca zriaďovateľa

 

b) Počet žiakov: 92

                        1. ročník 13

                         2. ročník 15

                         3. ročník 31

                         4. ročník 33

 

c)   negatívne

 

d) Podľa schváleného plánu výkonov bolo do jednej triedy štvorročného štúdia na gymnáziu študijného odboru 7902 J gymnázium prihlásených  do 1. ročníka 24 žiakov. Na základe kritérií pre prijatie na štúdium bol 1 uchádzač prijatý bez prijímacích skúšok, nakoľko spĺňal podmienky vyplývajúce z úspešnosti v Testovaní 9-2016.  Celkovo prijatých bolo 20 žiakov. Zapísaných do 1. ročníka bolo 17 žiakov. Skutočne nastúpilo na štúdium 5. septembra 17 žiakov.

 

 

e)   Študijné výsledky v školskom roku 2016/2017:

 

Prospeli s vyznamenaním:

1. polrok    51 žiakov

2. polrok    56 žiakov          

Prospeli veľmi dobre:

1. polrok    23 žiakov

2. polrok    19 žiakov  

Prospeli:                               

1. polrok     18 žiakov

2. polrok     17 žiakov

Neprospeli:                          

1. polrok      0 žiakov

2. polrok      0 žiakov  

Neklasifikovaní:

1. polrok       0 žiakov

2. polrok       0 žiakov

        

Žiaci s priemerom 1,00

1. polrok    24 žiakov

2. polrok    24 žiakov

   

Celkový priemerný prospech školy:

1. polrok: priemer 1,56

2. polrok: priemer 1,52  

                               –––––––––––––––––––––––

za školský rok:      1,54  

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov:

 

predmet

 

 

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

Slovenský jazyk a literatúra    

1,50

1,87

1,74

1,67

Anglický jazyk

 

1,20

1,73

1,93

1,60

Nemecký jazyk

 

1,20

1,88

1,63

1,14

Ruský jazyk

 

1,10

1,71

1,94

1,23

Dejepis

 

 

1,50

2,07

1,94

-

Občianska náuka

 

-

-

1,29

1,03

Matematika

 

2,10

2,33

2,45

1,42

Informatika

 

1,30

1,60

1,52

-

Fyzika

 

 

1,60

2,20

1,87

-

Chémia

 

 

1,80

2,07

1,58

-

Biológia

 

 

1,50

1,63

1,68

-

Geografia

 

 

1,50

1,47

1,26

-

Telesná výchova

 

1,00

1,00

1,10

1,00

Umenie a kultúra

1,00

1,00

1,00

1,00


 

Voliteľné  predmety

 

1. roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

Konverzácia v ANJ

 

-

-

-

1,52

Seminár z MAT

 

-

-

-

1,17

Seminár z CHE

 

-

-

-

1,00

Seminár z BIO

 

-

-

-

1,11

Seminár z INF

 

-

-

-

1,50

Konverzácia v RUJ

 

-

-

-

1,70

Geografia

 

-

-

-

1,00

Fyzika

 

-

-

-

1,24

Matematika

 

-

-

-

1,08

Biológia

 

-

-

-

1,53

Chémia

 

-

-

-

1,52

 


 

 

Počet vymeškaných  hodín:

 

1. polrok:

celkovo

4 068 hodín

- priemer

44,22

ospravedlnených

4 056 hodín

- priemer

44,09

neospravedlnených

12 hodín

- priemer

0,13

2. polrok:

celkovo

4 493 hodín

- priemer

48,84

ospravedlnených

4 459 hodín

- priemer

48,47

neospravedlnených

34 hodín

- priemer

0,37

 

Celkový počet vymeškaných hodín:

8 561 hodín

- priemer

93,05

Ospravedlnených:

8 515 hodín

- priemer

92,55

Neospravedlnených:

46 hodín

- priemer

0,50

 

 

V súlade s vnútorným školským poriadkom boli v školskom roku 2016/2017 udelené tieto výchovné opatrenia:

 

 

1. polrok

2. polrok

- pokarhanie triednym profesorom

3

15

- pokarhanie riaditeľom školy

1

2

- znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé

0

0

- znížená známka zo správania na menej uspokojivé

0

0

 

 

Výsledky externej časti maturitných skúšok:

 

 

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Úspešnosť

Percentil

Slovenský jazyk a literatúra

 

33

78,5 %

57,6

Anglický jazyk

B1

0

 

 

B2

23

78,5 %

68,4

Ruský jazyk

B1

0

 

 

B2

10

76,0 %

50,0

Matematika

 

10

77,0 %

45,9

 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitných skúšok:

 

Predmet

spolu

hodnotenie

Priemer predmetu

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

23

11

8

4

-

-

1,70

Biológia

18

16

1

1

-

-

1,17

Dejepis

2

1

-

1

-

-

2,00

Geografia

3

3

-

-

-

-

1,00

Chémia

8

6

2

-

-

-

1,25

Informatika

13

9

1

3

-

-

1,54

Matematika

10

7

3

-

-

-

1,30

Občianska náuka

12

12

-

-

-

-

1,00

Nemecký jazyk

-

-

-

-

-

-

-

Ruský jazyk

10

8

1

1

-

-

1,30

Slovenský jazyk a literatúra

33

25

6

2

-

-

1,30

Spolu a priemer školy

132

98

 22

12

0

0

1,36

 


f) študijný odbor 7902 J gymnázium v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Vyučovanie sa realizovalo v súlade s plánmi Školského vzdelávacieho programu pre 1.- 4. ročník.

 

g) Ku dňu koncoročnej klasifikácie škola evidovala 10 stálych pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kritériá kvalifikovanosti. Predmety OBN a UKL boli v hodnotenom školskom roku vyučované neodborne, všetky ostatné boli vyučované odborne. Škola zamestnávala 3 nepedagogických zamestnancov.

 

h)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

 

     V rámci plánu kontinuálneho vzdelávania ani jeden pedagogický zamestnanec neabsolvoval ďalšie vzdelávanie.

 

i)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy

 

V rámci výchovnej činnosti sa osobitná pozornosť venovala Národnému programu boja proti drogám. V zmysle tohto programu boli zorganizované besedy, súťaže, prednášky a praktické cvičenia. Koordinátorka protidrogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov  RNDr. Janka Jacečková koordinovala svoje aktivity s výchovnou poradkyňou Ing. Slavkou Fufaľovou. Výchovná poradkyňa zodpovedne a podrobne riešila otázky profesijnej orientácie. K spokojnosti pokračovala aj spolupráca s CPPP v Prešove a s psychologičkami PhDr. Bickovou, PhDr. Kohútovou a Mgr. Bičejovou z detašovaného pracoviska v Stropkove. Zrealizovaných bolo päť prednášok s tematikou adaptácie žiakov a efektivity učenia, profesijnej orientácie, šikanovania a agresivity, prekonávania stresu pred maturitnou skúškou, boja s drogami pod odborným vedením psychologičiek a v spolupráci s policajným zborom. Žiakom boli priebežne premietané DVD získané z nadácie Človek v ohrození.

 

V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sa škola zapojila do jeho plnenia formou nástenných novín a športových podujatí. V spolupráci so ZIRSom tretiaci absolvovali prednášku „Duše Karpát“ - Postavenie národnostných menšín na Slovensku – Rusíni. Prednášku odprezentovala PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – sociologička a štatutárka OZ Kolíska. Tematike histórie Rusínov patrila aj prezentácia knihy a beseda s prekladateľkou Mgr. Nadeždou Lutašovou a historikom PhDr. Mikulášom Daňom. Ďalšia beseda, ktorú absolvovali tretiaci mala názov Aktívne občianstvo mladých ľudí na Slovensku.

Už tradične sa aktívne zapájame do celoslovenskej akcie Liga proti rakovine – „Deň narcisov“, do kampane „Biela pastelka“ – pomoc nevidiacim a slabozrakým, kampane „Slnečnica“- sclerosis multiplex a Hodina deťom, za čo škola bola ocenená ďakovným listom.  Veľký význam pri budovaní takýchto tradícií má cieľavedomá výchova a citlivý prístup k žiakom, ktorí sa svojimi aktivitami stavajú nositeľmi vzácneho posolstva ľudskosti. Koordinátorka Zdravej výživy v škole Mgr. Nadežda Machejová v rámci výchovy k zdraviu v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom zorganizovala  pre žiakov každého ročníka odborné prednášky s tematikou následkov nedostatočného obliekania u dievčat, návodu na prežitie, pitného režimu, zdravotné riziká pri piercingu a tetovaní, projekt „Zdravé prsia“ – dievčatá, Anaboliká – chlapci. Veľký ohlas nielen  v škole, ale aj u širšej verejnosti mala študentská kvapka krvi, ktorú po druhýkrát v škole zorganizovala naša ŠR v spolupráci s národnou transfúznou stanicou Prešov.

Environmentálna výchova je prierezovou témou v každom predmete, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka k životnému prostrediu a k prírode ako takej. Koordinátorka environmentálnej výchovy v škole PaedDr. Viera Bejdová zorganizovala besedy a prezentácie vlastných prác žiakov s využitím IKT. Zúčastnili sa prezentácie CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach a tematického programu venovanému Svetovému dňu vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Zapojili sme sa do projektu Energetický týždeň v Prešovskom kraji. Žiaci k danej problematike vypracovali prezentácie na CD nosičoch a uskutočnili zbierku starých bateriek a starých nefunkčných elektrospotrebičov. Súčasťou celého projektu boli nápadité plagáty a postery. Zapojením sa do tohto projektu naši žiaci zdôraznili a dokázali, že im záleží na životnom prostredí i na riešení problémov týkajúcich sa energie a energetických zdrojov. Škole bol udelený Zelený certifikát SEWA Europen Recycling Platform za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu, čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

V školskom roku 2016/2017 sa organizovali mnohé výchovné podujatia kultúrneho charakteru. Každá trieda absolvovala aspoň jednu návštevu divadelného predstavenia v Prešove /DAD, DJZ/ a  ŠD v Košiciach. V rámci predmetu Umenie a kultúra sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka pravidelne zúčastňovali aktuálnych tematických výstav v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola. Prváci a druháci absolvovali prezentačné podujatie Vesmír pre všetkých v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.  

Predmetová komisia jazykov zorganizovala so žiakmi školy Európsky deň jazykov. Podujatie malo u žiakov kladný ohlas, o čom vypovedala hodnota pripravených prezentácií. Veľmi kreatívne, zábavne a motivačne predstavili špecifiká krajín, ktorých jazyk sa učia. Ich tvorivosť bola zdokumentovaná formou nástenných novín vo vestibule školy. PK jazykov sa aktívne podieľa na zapájaní žiakov našej školy do medzinárodných projektov. Veľmi aktívne sa v tomto smere v rámci projektu MINI – Erasmus prezentuje žiačka V. Malinčáková. Tá sa spolu s ďalšimi piatimi žiakmi úspešne zapojila do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Na jej podnet sa v MMUAW konal workchop na tému „Nauč sa cestovať“ za prítomnosti úspešných bývalých absolventov gymnázia. Viktória Malinčáková zorganizovala aj Konferenciu mládeže s úspešnými organizáciami pracujúcimi s mládežou na Slovensku. Účastníkom konferencie predstavila organizáciu Future Generation Europe, ktorá poskytuje rôzne vzdelávacie programy pre mládež.

Za dôležitú súčasť výchovných aktivít môžeme považovať aj všetky celoškolské podujatia organizované študentskou radou, ktorých cieľom je vytvorenie pocitu spolupatričnosti žiakov ku škole.

 

Mimoškolská činnosť

 

     V rámci záujmovej mimoškolskej činnosti pracovalo na škole 8 krúžkov: Folklórny, Historický krúžok, Krúžok anglickej komunikácie, Mladý redaktor, Mladý chemik,  Ekokrúžok, Genius logicus, Krúžok zdravého životného štýlu. Celoročná práca krúžkov bola zaznamenaná a zhodnotená vedúcimi krúžkov v záverečných správach krúžkových denníkov.  Konštatujeme, že táto činnosť bola pozitívne hodnotená samotnými členmi krúžkov, ako aj ich vedúcimi, rodičmi a vedením školy.

FS Kamjana s členmi folklórneho krúžku absolvoval početné vystúpenia. Z domácich podujatí už tradične súbor nevynechal 55. Festival kultúry a športu v Medzilaborciach. V rámci osláv obce Borov súbor svojím programom prispel k obohateniu podujatia. Členovia súboru dôstojne reprezentujú školu takmer na každom kultúrnom podujatí mestského ale aj regionálneho charakteru. Tlieskať mu mohli súčasní žiaci, ale aj absolventi školy na 12. gymnaziálnom plese, na druhom Krojovom plese, ktorý organizoval DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Súbor sa prezentoval aj v rámci kultúrnej časti volejbalového turnaja o pohár vedúceho odboru školstva PSK.

Naši študenti úspešne reprezentovali školu aj v olympiádach. Žiačka 3. A triedy Španová si po úspešnom zvládnutí OK OAJ vybojovala postup na krajské kolo, kde sa umiestnila na 8. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. M. Niskáčová. Žiak 3.A triedy Alexander Hričko na KK ORJ v Prešove získal 1. miesto a postúpil na celoštátne kolo do Bratislavy, kde získal krásne 4. miesto. Žiaka pripravovala PhDr. M. Miškocová. V dejepisnej olympiáde našej škole vybojovala krásne umiestnenie Juliána Kundrátová z 2.A, ktorá po 1. mieste na KK v Prešove  obsadila 3. miesto na celoštátnom kole v Trenčianskych Tepliciach. Aj túto žiačku odborne pripravovala PhDr. M. Miškocová. Súťažné družstvo školy sa pod vedením PaedDr. V. Bejdovej po prvýkrát zapojilo do filozofickej olympiády v Ružomberku. Úspešní síce neboli, ale určite získali nové skúsenosti.

Žiačky tretieho ročníka – Jusková, Králiková, Žuková -  reprezentovali školu na medzinárodnom finálovom kole Česko – Slovenskej dejepisnej súťaže žiakov českých a slovenských gymnázií v Chebe. Svoj úspech si na spomínanej súťaži trojica našich študentov zopakovala, tentokrát v zložení Jusková, Králiková, Firkaľ, ktorí po senzačnom 1. mieste na KK v Prešove opäť po roku budú hájiť dobré meno gymnázia na medzinárodnom kole v Chebe.

Alexander Hričko /3.A/ sa zapojil do súťaže EÚ Prešov – Rozhoduj o Európe. Aj v tejto súťaži bol úspešný a z 1. miesta postúpil do Brna.

V OK prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa pod odborným vedením Mgr. D. Daňovej žiačka Barbora Štecová /3.A/ umiestnila na 3. mieste.

Žiaci školy sa už tradične zapojili do medzinárodných súťaží Matematický klokan a GENIUS LOGICUS, ktoré koordinuje RNDr. Jacečková. Súťaže GENIUS LOGICUS sa zúčastnilo 11 žiakov. V kategórii 01 /starší žiaci/ súťažili deviati žiaci. Traja z nich dosiahli 100 % úspešnosť: Branislav Šalata a Juliana Kundrátová a Jarmila Sičáková z 3.A. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii sú: Natália Onufráková – 95%, Vladislav Višňovský – 92%, Marek Murín – 90%, Petra Sopková – 90%. V kategórii 02 /mladší žiaci/ súťažili dvaja žiaci, z ktorých bola úspešnejšia Dominika Čerevková – 93%. V súťaži Matematický klokan  najviac bodov získala Jarmila Sičáková s percentilom 75,3.

V súťaži EXPERT – geniality show sa najlepšie umiestnili: Štefan Zavacký, Denis Sopko, Vladislav Višňovský a Daniela Králiková.

Z informatiky sa do medzinárodnej súťaže iBOBOR pod vedením Ing. Fufaľovej zapojilo 57 žiakov. V kategórii Junior sa najlepšie umiestnila žiačka 2.A Juliána Kundrátová s percentilom 81. Hneď za ňou, s percentilom 79, žiak 1.A Christián Mučička. V kategórii Senior získali najlepšie umiestnenie žiaci 3.A Damián Husár s percentilom 96, Kristián Briškár - 92, Marek Cilip - 89, Samuel Sekela - 88. Všetci získali diplomy úspešného riešiteľa.

Škola organizovala tradičné školské kolá v basketbale, volejbale a stolnom tenise. Žiaci školy sa zapojili do behu Mesta Medzilaborce, kde vybojovali v jednotlivých kategóriách tri 1. miesta, jedno 2. miesto a štyri 3. miesta. Pri príležitosti Dňa detí v spolupráci s CVČ naši žiaci organizačne a animátorsky prispeli k realizácii športového dopoludnia pre deti základných škôl v Medzilaborciach.

V súlade so ŠkVP sa realizovali účelové cvičenia a KOŽAZ v 3. ročníku na Vinnom.

Veľmi pozitívne hodnotíme vydávanie školského časopisu Študentské oko. Osvedčenými školskými akciami sú každoročne imatrikulácia prvákov, gymnaziálny ples, Európsky deň v škole, Deň otvorených dverí, vianočný program, ktoré organizačne a obsahovo pripravovala študentská rada pod vedením Viktórie Malinčákovej.

Jednotlivé predmetové komisie sa riadili vypracovanými plánmi práce na príslušný školský rok. PK sa pravidelne stretávali, riešili aktuálne problémy a vyhodnocovali svoju činnosť. V školskom roku 2016/2017 sa  v činnosti troch predmetových komisií venovala väčšia pozornosť príprave maturitných zadaní, ďalšieho priebežného vzdelávania pedagogických zamestnancov za jednotlivé predmety, ako aj priamemu zapojeniu sa PK pri riadení výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetci členovia PK sa aktívne zúčastňovali zasadnutí, príkladne plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce a platných osnov.

                   

j)   Projekty, do ktorých sa škola zapojila:

 

 • Create and Control, o. z. Pomáhame druhým
 • Zvyšovanie kvality na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • InovEduc – Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume
 • EnglishGo – garant Britská rada a MPC
 • MINI-Erasmus
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

 

           k)   Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

 

V školskom roku 2016/2017 nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia.

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

     Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na požadovanej úrovni, vhodné na realizáciu vyučovacieho procesu. Škola má  8 klasických učební, 6 odborných učební, miestnosť pre činnosť študentskej rady, 1 študovňu a telocvičňu. Neodmysliteľnou súčasťou školy je školská knižnica, ktorá slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, výchovno-vzdelávacieho procesu a na zabezpečenie knižnično-informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb školskej, odbornej a miestnej komunity. Knižničný fond sa aktualizuje podľa potrieb a možností.

Všetci pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii kabinety, čo im zabezpečuje dostatok priestoru a pohodlia na odbornú prípravu a poskytovanie konzultačných hodín podľa zverejneného harmonogramu. V rámci dodržiavania psychohygieny a  regenerácie síl pedagogických pracovníkov je na škole zriadená posilňovňa. Odborné učebne a odborné kabinety sú vybavené potrebnými učebnými  pomôckami, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu vyučovacieho procesu a na dodržiavanie a plnenie učebných plánov a osnov.

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy – viď /príloha č. 1/

 

 n) Ciele koncepčného zámeru školy:

   

 • Podnecovať záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziu a získať najlepších absolventov základných škôl a riešiteľov predmetových olympiád pre štúdium na našom gymnázium
 • Viesť prípravu našich maturantov a ostatných študentov školy tak, aby bol 100 % záujem o vysokoškolské štúdium a dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prijatí na vysokoškolské štúdium
 • Zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, a tým vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre vyučovací proces
 • Pre žiakov školy zabezpečiť také mimoškolské aktivity, aby čo najviac žiakov školy sa ich zúčastňovalo
 • Rozvíjať spoluprácu s rodičovskou radou s cieľom riešenia materiálneho vybavenia vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít
 • Uplatňovať etické princípy vyučovania
 • Výchovno-vzdelávací proces viac emocionalizovať
 • Na zasadnutiach PK dôsledne sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a POP
 • Naďalej vytvárať vhodné podmienky pre prácu výchovného poradcu
 • Zlepšiť prípravu žiakov na súťaže
 • Naďalej uskutočňovať besedy v oblasti prevencie trestnej činnosti
 • Venovať pozornosť problematike výchovy k BOZP
 • Dôsledne dbať na pravidelnú a kvalitnú činnosť študentskej rady
 • Uskutočňovať kvízy, súťaže a besedy s environmentálnou tematikou
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti a športových súťaží
 • Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka, Charte ľudských práv, multikultúrnej výchove, finančnej a čitateľskej gramotnosti
 • Pravidelne a dôslednejšie monitorovať správanie žiakov v škole
 • Uskutočňovať prieskumy o dodržiavaní ľudských práv, vnútorného poriadku školy, prieskumy vyhodnocovať a vyvodiť účinné opatrenia
 • Zapájať rodičov do prípravy a realizácie triednych a celoškolských aktivít

 

 Ciele školy stanovené na príslušný školský rok boli naplnené.

 

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky

 

Silné stránky:                                               Slabé stránky:

- výhodná poloha budovy v rámci mesta      - status regiónu

- dobrá povesť školy                                       - spoločenská situácia

- dlhodobá a bohatá tradícia školy                - regresívny populačný vývoj

- kvalifikovanosť pedag. zboru                     - vysoká miera nezamestnanosti v regióne

- bezpečnosť školy – bez úrazovosti             - nízka hustota obyvateľstva regiónu

- realizácia programu „škola bez drog“         - odľahlosť regiónu

- úspešnosť prijatia na VŠ                              - pedagogické čítanie – autorstvo

- dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi       - nedostatočne vytvorené podnikateľské

- pozitívna atmosféra školy                              prostredie

- dobrá spolupráca s ÚPSK, CPPP,                - pasivita rodičov

   MMUAW, RÚVZ, MsÚ, CVČ, ZUŠ                 - formálnosť niektorých aktivít

- internetizácia                                               - zahraničné služobné cesty

- aktívna práca Študentskej rady                 - vlastná tvorba učebných pomôcok

- popredné postavenie školy v meste          - pomerne vysoká absencia žiakov

- úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu - neúspešnosť pri zapájaní sa do projektov

- reprezentácia školy v rámci mesta,

  regiónu, kraja, Slovenska.

 

Príležitosti:                                                    Hrozby:

- osobný kontakt                                              - financie

- voľný čas študentov                                      - nízka demografická krivka v regióne

- ponuky mimoškolskej činnosti školy           - nedostatok učiteľov cudzích jazykov

- osobný príklad dospelých /pedagógov/      - prestárla hranica pedagogického zboru

- prednášky, programy usporiadané v škole  - feminizácia pedagogického zboru

  i mimo                                                               - neskorý odchod do dôchodku

- zahraničná spolupráca so školou

 rovnakého  typu

- exkurzie, výlety

- folklórny súbor Kamjana

- medzinárodné festivaly

- súťaže, olympiády, SOČ

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

Počet absolventov v školskom roku 2016/2017 bol 33. Počet prijatých na VŠ je 28 absolventov. Podľa dostupných informácií je na ÚPSVaR evidovaný 5 absolventov.

   

 

Vyjadrenie Rady školy k predkladanej správe viď /príloha č.2/

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
 • +421 x 057 7321002

Fotogaléria