Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Priebežné výsledky prijímacích skúšok 2017 Správa o VVČ za šk. rok 2015/16 Výsledky MS - máj 2016 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Správa o VVČ za šk. rok 2015/16S p r á v a

 

 

 

 

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v podmienkach školy za školský rok 2015/2016

 

           

 

 

            Gymnázium v Medzilaborciach v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2015/2016.

 

 

​1. a) 

1. Gymnázium Medzilaborce

2. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce  

3. telefón: 057 73 21002, 057 74 81120, fax: 057 7481120

4. e-mail: info@gymlab.sk, www.gymlab.edupage.org

5. Zriaďovateľ školy:

 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, podľa § 21 až 23 Zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem na základe § 22 ods. 3 Zákona NR SR č. 29/1984 Zb. O sústave základných a stredných škôl v znení zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

 Základným poslaním a predmetom činnosti školy je poskytovanie všeobecného vzdelania a prípravy na štúdium na vysokých školách.

 

Základné poslanie školy sa realizuje:

 • formou 4 – ročného denného štúdia na základe zriaďovacej listiny z 1. júla 2002 podľa učebného plánu gymnázia č. 3597/1990
 • od 01. septembra 2015 sa štúdium v 1., 2., 3. a 4. ročníku realizovalo v súlade so Školským vzdelávacím programom v odbore 7902 J Gymnázium

 

6. Vedenie gymnázia: PhDr. Vladimír Tarča – riaditeľ školy

                                             

 

7. Rada školy: 

PaedDr. Viera Bejdová – predsedníčka, pedagogický zamestnanec

          Ing. SlavkaFufaľová – členka, pedagogický zamestnanec

          Ľubica Lučková – členka, nepedagogický zamestnanec

          Beáta Savčaková – člen, študent

          Mgr.Elena Holienčiková – členka, rodič

          Mgr. Slavomír Štec – člen, rodič

          Ing. Vladislav Višňovský – člen, rodič

          Ing. Adrián Kaliňák – člen, zástupca zriaďovateľa

          Ing. Michal Druga – člen, zástupca zriaďovateľa

Ing. Ľuboš Martinák – člen, zástupca zriaďovateľa

Alexander Černega – člen, zástupca zriaďovateľa

 

b) Počet žiakov: 111

                         1. ročník 15

                         2. ročník 31

                         3. ročník 33

                         4. ročník 32

 

c)   negatívne

 

d) Podľa schváleného plánu výkonov bolo do jednejtriedy štvorročného štúdia na gymnáziu študijného odboru 7902 J gymnázium prihlásených  do 1. ročníka 23 žiakov. Na základe kritérií pre prijatie na štúdium bol 1 uchádzač prijatý bez prijímacích skúšok, nakoľko spĺňal podmienky vyplývajúce z úspešnosti v Testovaní 9-2015.  Celkovo prijatých bolo 22 žiakov. Zapísaných do 1. ročníka bolo 17 žiakov. Skutočne nastúpilo na štúdium 2. septembra 18 žiakov.

 

 

e)   Študijné výsledky v školskom roku 2015/2016:

 

Prospeli s vyznamenaním:

1. polrok    55 žiakov

2. polrok    59 žiakov

           

Prospeli veľmi dobre:

1. polrok    31 žiakov

2. polrok    27 žiakov

  

Prospeli:                               

1. polrok     25 žiakov

2. polrok     25 žiakov

 

Neprospeli:                          

1. polrok      0 žiakov

2. polrok      0 žiakov

  

Neklasifikovaní:

1. polrok       0 žiakov

2. polrok       0 žiakov

 

       

Žiaci s priemerom 1,00

1. polrok    37 žiakov

2. polrok    30 žiakov

   

Celkový priemerný prospech školy:

1. polrok: priemer 1,61

2. polrok: priemer 1,61  

                               –––––––––––––––––––––––

za školský rok:      1,61  

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov:

 

predmet

 

 

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

Slovenský jazyk a literatúra    

1,65

1,61

1,73

1,81

Anglický jazyk

 

1,65

1,74

1,97

1,89

Nemecký jazyk

 

1,63

1,76

1,69

1,75

Ruský jazyk

 

1,47

1,59

1,64

1,39

Dejepis

 

 

1,56

1,94

1,73

-

Občianska náuka

 

-

-

1,09

1,30

Matematika

 

2,09

2,32

1,93

1,61

Informatika

 

1,65

1,58

1,39

-

Fyzika

 

 

2,22

2,12

1,94

-

Chémia

 

 

2,27

2,00

1,94

-

Biológia

 

 

1,87

1,97

1,63

-

Geografia

 

 

1,75

1,26

1,11

-

Telesná výchova

 

1,12

1,09

1,10

1,00

Umenie a kultúra

1,04

1,00

1,00

1,00

 

Voliteľné  predmety

 

1. roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

Konverzácia v ANJ

 

-

-

-

1,77

Seminár z MAT

 

-

-

-

1,54

Seminár z CHE

 

-

-

-

1,00

Seminár z BIO

 

-

-

-

1,14

Seminár z INF

 

-

-

-

1,60

Spoločenskovedný seminár

 

-

-

-

1,68

Geografia

 

-

-

-

1,04

Fyzika

 

-

-

-

1,00

Matematika

 

-

-

-

1,27

Biológia

 

-

-

-

1,49

Chémia

 

-

-

-

1,89

 

Počet vymeškaných  hodín:

 

1. polrok:

celkovo

4 076 hodín

- priemer

36,72

ospravedlnených

4 055 hodín

- priemer

36,53

neospravedlnených

21 hodín

- priemer

0,19

2. polrok:

celkovo

5 878 hodín

- priemer

52,95

ospravedlnených

5 834 hodín

- priemer

52,56

neospravedlnených

44 hodín

- priemer

0,40

 

Celkový počet vymeškaných hodín:

9 954 hodín

- priemer

89,68

Ospravedlnených:

9 889 hodín

- priemer

89,09

Neospravedlnených:

65 hodín

- priemer

0,59

 

 

V súlade s vnútorným školským poriadkom boli v školskom roku 2015/2016 udelené tieto výchovné opatrenia:

 

 

1. polrok

2. polrok

- pokarhanie triednym profesorom

3

2

- pokarhanie riaditeľom školy

2

2

- znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé

0

1

- znížená známka zo správania na menej uspokojivé

0

0

 

 

Výsledky externej časti maturitných skúšok:

 

 

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Úspešnosť

Percentil

Slovenský jazyk a literatúra

 

32

85,2 %

53,4

Anglický jazyk

B1

0

 

 

B2

30

84,0 %

63,7

Nemecký jazyk

B1

0

 

 

B2

2

21,7 %

36,8

Ruský jazyk

B1

0

 

 

B2

0

-

-

Matematika

 

10

68,7 %

54,3

 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitných skúšok:

 

Predmet

spolu

hodnotenie

Priemer predmetu

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

30

16

9

4

1

-

1,67

Biológia

17

11

5

-

1

-

1,47

Dejepis

4

3

1

-

-

-

1,25

Geografia

4

4

-

-

-

-

1,00

Chémia

7

6

1

-

-

-

1,14

Informatika

9

6

2

1

-

-

1,44

Matematika

10

6

2

1

1

-

1,70

Občianska náuka

11

8

3

-

-

-

1,27

Nemecký jazyk

3

1

1

1

-

-

2,00

Ruský jazyk

1

1

-

-

-

-

1,00

Slovenský jazyk a literatúra

32

18

9

5

-

-

1,59

Spolu a priemer školy

128

80

33

12

3

0

1,52

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

Občianska náuka

1

1

-

-

-

-

1,00

Spolu a priemer školy

1

1

-

-

-

-

1,00

 

 

f) študijný odbor 7902 J gymnázium v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Vyučovanie sa realizovalo v súlade s plánmi Školského vzdelávacieho programu pre 1.- 4. ročník.

 

g) Ku dňu koncoročnej klasifikácie škola evidovala 11 stálych pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kritériá kvalifikovanosti. Predmety OBN a UKL boli v hodnotenom školskom roku vyučované neodborne, všetky ostatné boli vyučované odborne. Škola zamestnávala 4 nepedagogických zamestnancov.

 

h)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

 

PhDr. Vladimír Tarča

 • funkčné inovačné – Inovácie v riadení školy a školského zariadenia.

 

RNDr. Peter Jacečko

 • funkčné inovačné – Inovácie v riadení školy a školského zariadenia.

 

 

i)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy

 

V rámci výchovnej činnosti sa osobitná pozornosť venovala Národnému programu boja proti drogám. V zmysle tohto programu boli zorganizované besedy, súťaže, prednášky a praktické cvičenia. Koordinátorka protidrogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov RNDr. Janka Jacečková koordinovala svoje aktivity s výchovnou poradkyňou Ing. Slavkou Fufaľovou. Výchovná poradkyňa zodpovedne a podrobne riešila otázky profesijnej orientácie. K spokojnosti pokračovala aj spolupráca s CPPP v Prešove a s psychologičkami PhDr. Bickovou, PhDr. Kohútovou a Mgr. Bičejovou z detašovaného pracoviska v Stropkove. Zrealizovaných bolo päť prednášok s tematikou adaptácie žiakov a efektivity učenia, profesijnej orientácie, šikanovania a agresivity, prekonávania stresu pred maturitnou skúškou, boja s drogami pod odborným vedením psychologičiek a v spolupráci s policajným zborom. Žiakom boli priebežne premietané DVD získané z nadácie Človek v ohrození.

V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sa škola zapojila do jeho plnenia formou nástenných novín a športových podujatí. V spolupráci so ZIRSom druháci a tretiaci absolvovali prednášku „Výchova k tolerancii. Postavenie národnostných menšín na Slovensku a v okolitých štátoch“. Prednášku odprezentovala PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. – sociologička a štatutárka OZ Kolíska.

Už tradične sa aktívne zapájame do celoslovenskej akcie Liga proti rakovine – „Deň narcisov“, do kampane „Biela pastelka“ – pomoc nevidiacim a slabozrakým, kampane „Slnečnica“- sclerosis multiplex a Hodina deťom, za čo škola bola ocenená ďakovným listom. Veľký význam pri budovaní takýchto tradícií má cieľavedomá výchova a citlivý prístup k žiakom, ktorí sa svojimi aktivitami stavajú nositeľmi vzácneho posolstva ľudskosti. Koordinátorka Zdravej výživy v škole Mgr. Nadežda Machejová v rámci výchovy k zdraviu v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom zorganizovala  pre žiakov každého ročníka odborné prednášky s tematikou následkov nedostatočného obliekania u dievčat, návodu na prežitie, pitného režimu, zdravotné riziká pri piercingu a tetovaní, projekt „Zdravé prsia“ – dievčatá, Anaboliká – chlapci. Žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali prednášku „Láska a sexualita – ako mať šťastný vzťah a neskôr trváce manželstvo“. Prednášku odprezentovala Mgr. Iveta Bočkayová z OZ Progress Education Košice. Veľký ohlas nielen v škole, ale aj u širšej verejnosti mala študentská kvapka krvi, ktorú zorganizovala naša ŠR v spolupráci s národnou transfúznou stanicou Prešov.

Environmentálna výchova je prierezovou témou v každom predmete, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka k životnému prostrediu a k prírode ako takej. Koordinátorka environmentálnej výchovy v škole PaedDr. Viera Bejdová zorganizovala besedy a prezentácie vlastných prác žiakov s využitím IKT. Zapojili sme sa do projektu Energetický týždeň v Prešovskom kraji. Žiaci k danej problematike vypracovali prezentácie na CD nosičoch a uskutočnili zbierku starých bateriek a starých nefunkčných elektrospotrebičov. Súčasťou celého projektu boli nápadité plagáty a postery. Zapojením sa do tohto projektu naši žiaci zdôraznili a dokázali, že im záleží na životnom prostredí i na riešení problémov týkajúcich sa energie a energetických zdrojov.

V školskom roku 2015/2016 sa organizovali mnohé výchovné podujatia kultúrneho charakteru. Každá trieda absolvovala aspoň jednu návštevu divadelného predstavenia v Prešove /DAD, DJZ/ a  ŠD v Košiciach. V rámci predmetu Umenie a kultúra sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka pravidelne zúčastňovali aktuálnych tematických výstav v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola. Išlo o vernisáže Ľubice Lintnerovej „autoportrét“ a Michaila Ščigola „Deníky Franze Kafky“ a ďalšie. Žiaci celej školy absolvovali prednášku so spisovateľkou Andreou Rimovou. Prváci a druháci absolvovali prezentačné podujatie Vesmír pre všetkých v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Dejepisnej tematickej exkurzie Svidník – Dukla sa zúčastnili žiaci prvého a tretieho ročníka. V rámci projektu spolupráce miest Medzilaborce a Kozienice sa skupina študentov spolu s pedagógom /Mgr. Niskáčová/ zúčastnili medzinárodného seminára v Poľsku.

Predmetová komisia jazykov zorganizovala so žiakmi školy Európsky deň jazykov. Podujatie malo u žiakov kladný ohlas, o čom vypovedala hodnota pripravených prezentácií. Veľmi kreatívne, zábavne a motivačne predstavili špecifiká krajín, ktorých jazyk sa učia. Ich tvorivosť bola zdokumentovaná formou nástenných novín vo vestibule školy. PK jazykov sa aktívne podieľa na zapájaní žiakov našej školy do medzinárodných projektov. Veľmi aktívne sa v tomto smere v rámci projektu MINI – Erasmus prezentuje žiačka V. Malinčáková. Na jej podnet sa v našej škole konal workchop na tému „Rozbehni sa“ za prítomnosti Matúša Jarolíma z Bratislavy, ktorý vysvetlil študentom, ako sa majú v danej problematike zorientovať a aktívne sa podieľať na riešení domácich, ale aj zahraničných problémov. Žiakom predstavil organizáciu Future Generation Europe, ktorá poskytuje rôzne vzdelávacie programy pre mládež.

Za dôležitú súčasť výchovných aktivít môžeme považovať aj všetky celoškolské podujatia organizované študentskou radou, ktorých cieľom je vytvorenie pocitu spolupatričnosti žiakov ku škole. 

 

 

Mimoškolská činnosť

 

V rámci záujmovej mimoškolskej činnosti pracovalo na škole 10 krúžkov: Folklórny, Historický krúžok, Krúžok anglickej komunikácie, Mladý redaktor,  Mladý chemik, Krúžok ochrany prírody, Športový krúžok, Ekokrúžok, Genius logicus, Krúžok zdravého životného štýlu. Celoročná práca krúžkov bola zaznamenaná a zhodnotená vedúcimi krúžkov v záverečných správach krúžkových denníkov.  Konštatujeme, že táto činnosť bola pozitívne hodnotená samotnými členmi krúžkov, ako aj ich vedúcimi, rodičmi a vedením školy.

FS Kamjana s členmi folklórneho krúžku absolvoval početné vystúpenia. Z domácich podujatí už tradične súbor nevynechal 54. Festival kultúry a športu v Medzilaborciach. V rámci osláv prvej oslobodenej obce Kalinov súbor svojím programom prispel k obohateniu podujatia. Členovia súboru dôstojne reprezentujú školu takmer na každom kultúrnom podujatí mestského ale aj regionálneho charakteru. Tlieskať mu mohli aj na prvom Krojovom plese, ktorý organizoval DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

 Naši študenti úspešne reprezentovali školu aj v olympiádach. Žiačka 4. A triedy Simona Kirešová získala 3. miesto na OK OAJ v Humennom a postúpila na krajské kolo do Prešova, kde opäť sa umiestnila na 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. M. Niskáčová. Žiak 4.A triedy Dmytro Laščák na KK ORJ v Prešove získal 1. miesto v kategórii B3 a postúpil na celoštátne kolo do Banskej Bystrice, kde získal 6. miesto a ocenenie „úspešný riešiteľ“. Žiaka pripravovala PhDr. M. Miškocová.

Žiačky druhého ročníka – Jusková, Králiková, Žuková -  reprezentovali školu v KK Česko – Slovenskej dejepisnej súťaže žiakov českých a slovenských gymnázií, ktoré sa konalo v Prešove a postúpili z 2. miesta na medzinárodné kolo do Chebu. Aj príprava týchto žiačok bola pod odborným vedením vyučujúcej dejepisu PhDr. M. Miškocovej.

V 17. ročníku literárnej súťaže „Keď si vymýšľam...“ – súťaž mladých autorov sci-fi poviedok v anglickom jazyku – bola veľmi úspešná Simona Kirešová /4.A/, ktorá získala 1. miesto. Odborné usmernenie súťažiacej poskytla vyučujúca ANJ Mgr. M. Niskáčová.

V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín si pod odborným vedením Mgr. D. Daňovej žiačka Barbora Štecová /2.B/ 1. miestom na OK vybojovala postup na krajské kolo. To sa konalo v Prešove a našu súťažiacu porota odmenila cenou za výborný prednes.

Žiaci školy sa už tradične zapojili do medzinárodných súťaží Matematický klokan a GENIUS LOGICUS.  Súťaže koordinuje RNDr. Jacečková. Súťaže GENIUS LOGICUS sa zúčastnilo 9 žiakov. V kategórii 01 /starší žiaci/ súťažili traja žiaci. Tomáš Zelinka /4.A/ a Pavol Sopko /3.A/ mali 96% úspešnosť, Stanislav Kocan /3.A/ - 92% úspešnosť. V kategórii 02 /mladší žiaci/ 96% získali Vladislav Višňovský /2.A/, Juliana Kundrátová /1.A/, Branislav Šalata /1.A/. Úspešnosť 95% získala Magdaléna Onufráková /1.A/. Do súťaže Matematický klokan sa zapojilo 16 žiakov. Najúspešnejším riešiteľom v tejto súťaži bol Tomáš Zelinka /4.A/, ktorý získal 100%, čo znamenalo 1. – 5. miesto v SR vo svojej kategórii.

Z informatiky sa do medzinárodnej súťaže iBOBOR pod vedením Ing. Fufaľovej zapojilo 54 žiakov. Diplom úspešného riešiteľa získalo 19 z nich.

Škola sa zapája aj do športových súťaží a podujatí. Okrem tradičných školských kôl v basketbale, volejbale a stolnom tenise sa družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo OK vo volejbale v Humennom, kde sa umiestnilo na 4. mieste. Chlapci zabojovali aj na OK vo futbale v Humennom, no bez výraznejšieho úspechu. Žiaci školy sa zapojili do behu Mesta Medzilaborce, kde vybojovali deväť pódiových umiestnení. Pri príležitosti Dňa detí v spolupráci s CVČ naši žiaci organizačne a animátorsky prispeli k realizácii športového dopoludnia pre deti základných škôl v Medzilaborciach.

V súlade so ŠkVP sa realizovali účelové cvičenia, výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz v Litmanovej pre žiakov 1. ročníka, plavecký výcvikový kurz v 2. ročníku na Zemplínskej Šírave a KOŽAZ v 3. ročníku na Vinnom.

Veľmi pozitívne hodnotíme vydávanie školského časopisu Študentské oko. Osvedčenými školskými akciami sú každoročne imatrikulácia prvákov, gymnaziálny ples, Európsky deň v škole, Deň otvorených dverí, vianočný program, ktoré organizačne a obsahovo pripravovala Mgr. Mrázová – koordinátorka študentskej rady.

Radosť našej škole prinieslo v závere školského roka ocenenie predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka Pedagóg roka, ktoré získala PhDr. Mária Miškocová a Žiak roka, ktoré získala Dominika Blašková /4.A/.

Jednotlivé predmetové komisie sa riadili vypracovanými plánmi práce na príslušný školský rok. PK sa pravidelne stretávali, riešili aktuálne problémy a vyhodnocovali svoju činnosť. V školskom roku 2015/2016 sa  v činnosti troch predmetových komisií venovala väčšia pozornosť príprave maturitných zadaní, ďalšieho priebežného vzdelávania pedagogických zamestnancov za jednotlivé predmety, ako aj priamemu zapojeniu sa PK pri riadení výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetci členovia PK sa aktívne zúčastňovali zasadnutí, príkladne plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce a platných osnov.

                   

j)   Projekty, do ktorých sa škola zapojila:

 

 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Zvyšovanie kvality na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • InovEduc – Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume
 • MINI-Erasmus

 

           k)   Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V školskom roku 2015/2016 nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia.

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na požadovanej úrovni, vhodné na realizáciu vyučovacieho procesu. Škola má  8 klasických učební, 6 odborných učební, miestnosť pre činnosť študentskej rady, 1 študovňu a telocvičňu. Neodmysliteľnou súčasťou školy je školská knižnica, ktorá slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, výchovno-vzdelávacieho procesu a na zabezpečenie knižnično-informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb školskej, odbornej a miestnej komunity. Knižničný fond sa aktualizuje podľa potrieb a možností.

Všetci pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii kabinety, čo im zabezpečuje dostatok priestoru a pohodlia na odbornú prípravu a poskytovanie konzultačných hodín podľa zverejneného harmonogramu. V rámci dodržiavania psychohygieny a regenerácie síl pedagogických pracovníkov je na škole zriadená posilňovňa. Odborné učebne a odborné kabinety sú vybavené potrebnými učebnými  pomôckami, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu vyučovacieho procesu a na dodržiavanie a plnenie učebných plánov a osnov.

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy – viď /príloha č. 1/

 

 n) Ciele koncepčného zámeru školy:

   

 • Podnecovať záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziu a získať najlepších absolventov základných škôl a riešiteľov predmetových olympiád pre štúdium na našom gymnázium
 • Viesť prípravu našich maturantov a ostatných študentov školy tak, aby bol 100 % záujem o vysokoškolské štúdium a dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prijatí na vysokoškolské štúdium
 • Zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, a tým vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre vyučovací proces
 • Pre žiakov školy zabezpečiť také mimoškolské aktivity, aby čo najviac žiakov školy sa ich zúčastňovalo
 • Rozvíjať spoluprácu s rodičovskou radou s cieľom riešenia materiálneho vybavenia vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít
 • Uplatňovať etické princípy vyučovania
 • Výchovno-vzdelávací proces viac emocionalizovať
 • Na zasadnutiach PK dôsledne sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a POP
 • Naďalej vytvárať vhodné podmienky pre prácu výchovného poradcu
 • Zlepšiť prípravu žiakov na súťaže
 • Naďalej uskutočňovať besedy v oblasti prevencie trestnej činnosti
 • Venovať pozornosť problematike výchovy k BOZP
 • Dôsledne dbať na pravidelnú a kvalitnú činnosť študentskej rady
 • Uskutočňovať kvízy, súťaže a besedy s environmentálnou tematikou
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti a športových súťaží
 • Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka, Charte ľudských práv
 • Pravidelne a dôslednejšie monitorovať správanie žiakov v škole
 • Uskutočňovať prieskumy o dodržiavaní ľudských práv, vnútorného poriadku školy, prieskumy vyhodnocovať a vyvodiť účinné opatrenia
 • Zapájať rodičov do prípravy a realizácie triednych a celoškolských aktivít

 

 Ciele školy stanovené na príslušný školský rok boli naplnené.

 

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky

 

Silné stránky:                                               Slabé stránky:

- výhodná poloha budovy v rámci mesta      - status regiónu

- dobrá povesť školy                                       - spoločenská situácia

- dlhodobá a bohatá tradícia školy                - regresívny populačný vývoj

- kvalifikovanosť pedag. zboru                     - vysoká miera nezamestnanosti v regióne

- bezpečnosť školy – bez úrazovosti             - nízka hustota obyvateľstva regiónu

- realizácia programu „škola bez drog“         - odľahlosť regiónu

- úspešnosť prijatia na VŠ                              - pedagogické čítanie – autorstvo

- dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi       - nedostatočne vytvorené podnikateľské

- pozitívna atmosféra školy                              prostredie

- dobrá spolupráca s ÚPSK, KPPP,                - pasivita rodičov

   MMUAW, RÚVZ, MsÚ, CVČ, ZUŠ                 - formálnosť niektorých aktivít

- internetizácia                                               - zahraničné služobné cesty

- aktívna práca Študentskej rady                 - vlastná tvorba učebných pomôcok

- popredné postavenie školy v meste          - pomerne vysoká absencia žiakov

- úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu - neúspešnosť pri zapájaní sa do projektov

- reprezentácia školy v rámci mesta,

  regiónu, kraja, Slovenska.

 

Príležitosti:                                                    Hrozby:

- osobný kontakt                                              - financie

- voľný čas študentov                                      - nízka demografická krivka v regióne

- ponuky mimoškolskej činnosti školy           - nedostatok učiteľov cudzích jazykov

- osobný príklad dospelých /pedagógov/      - prestárla hranica pedagogického zboru

- prednášky, programy usporiadané v škole  - feminizácia pedagogického zboru

  i mimo                                                               - neskorý odchod do dôchodku

- zahraničná spolupráca so školou

 rovnakého  typu

- exkurzie, výlety

- folklórny súbor Kamjana

- medzinárodné festivaly

- súťaže, olympiády, SOČ

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

Počet absolventov v školskom roku 2015/2016 bol 32. Počet prijatých na VŠ je 31 absolventov. Podľa dostupných informácií je na ÚPSVaR evidovaný 1 absolvent.

   

 

Vyjadrenie Rady školy k predkladanej správe viď /príloha č.2/

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
 • +421 x 057 7321002

Fotogaléria